Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PRZEZ PARTNERÓW KSOW PROPOZYCJI OPERACJI DO REALIZACJI w Etapie I w 2016 r. w ramach Planu Operacyjnego KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH w latach 2016 - 2017 w Województwie Małopolskim!

19.11.2015

W ramach Planu Operacyjnego KSOW w latach 2016 - 2017 w Etapie I w 2016 r. zgłaszane mogą być przez partnerów KSOW operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020:
1.    Działanie 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.
2.    Działanie 6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi
w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
3.    Działanie 9. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.
4.    Działanie 10. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.
5.    Działanie 11. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.
6.    Działanie 12. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
7.    Działanie 13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Limit środków finansowych przewidzianych na realizację propozycji operacji partnerów KSOW w 2016 r. w Województwie Małopolskim wynosi: 505.000,00 zł.

***
1.    Wybór operacji
Operacje zgłaszane jako propozycje do planu operacyjnego jednostki regionalnej muszą być zgodne z co najmniej jednym z celów KSOW na lata 2014-2020 oraz realizować co najmniej jeden priorytet PROW 2014-2020.
Cele i priorytety KSOW zostały wymienione w Instrukcji do Wypełnienia „Formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Każda operacja może być zgłoszona tylko do jednego działania KSOW.
Do planu operacyjnego jednostki regionalnej zgłaszane mogą być projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.
Każda operacja podlegać będzie ocenie formalnej, ocenie w zakresie zgodności z: działaniami KSOW, celami KSOW i priorytetami PROW oraz ocenie merytoryczno – finansowej.
2.    Kwalifikacja operacji na listę rankingową
O kwalifikacji operacji na listę rankingową do dwuletniego planu operacyjnego decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny, określonych w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za operację wynosi 42. Minimalna wymagana liczba punktów umożliwiająca kwalifikację operacji na listę rankingową wynosi 22.
W pierwszej kolejności do realizacji kwalifikują się te operacje, które uzyskały największą liczbę punktów.
Wniosek, który został zakwalifikowany do planu operacyjnego i uzyskał minimalną liczbę 22 punktów, nadal może nie zostać w nim ujęty jeżeli suma kwot z wnioskowanych i zaakceptowanych wniosków przekroczy wysokość środków dostępnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego.
Po dokonaniu oceny wniosków sporządzana jest lista rankingową operacji w kolejności uzyskanych punktów, zawierającą wskazanie wnioskodawców, a także tytuły operacji, która przedstawiana jest do opinii Wojewódzkiej Grupie Roboczej, a następnie do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Małopolskiego. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego lista przedstawiana jest do akceptacji Grupie Roboczej ds. KSOW. Po akceptacji planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW lista operacji podlegających realizacji opublikowana zostanie na stronie www.ksow.pl.
3.    Umowy z Wnioskodawcami i zasady realizacji operacji
Umowy partnerskie z Wnioskodawcami propozycji operacji będą zawierane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW, co jest przewidywane
w pierwszym kwartale 2016 r. Zaakceptowane propozycje operacji realizowane będą przez jednostkę regionalną KSOW w Województwie Małopolskim, w tym poprzez wybór realizatorów dostaw i usług,
z zastosowaniem procedur zawartych w ustawie prawo zamówień publicznych.
Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny jeżeli:
a)    jest niezbędny do realizacji operacji;
b)    jest racjonalny;
c)    jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania.
W ramach realizacji operacji finansowane mogą być tylko wydatki bieżące, z wyłączeniem wydatków majątkowych, inwestycyjnych (powyżej 3.500 zł brutto). Finansowaniu nie będą podlegały także koszty alkoholu, za wyjątkiem produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz regionalnych i ich degustacji uzasadnionej specyfiką operacji.
Wnioskodawca składający wniosek opracowany z partnerami zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem umowy/deklaracji partnerstwa.
Po zrealizowaniu wybranych propozycji operacji, Wnioskodawcy zobowiązani są do:
-  przygotowywania informacji oraz dokumentacji fotograficznej dot. realizacji Operacji w celu informowania o działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich m.in.: na portalu KSOW. Zakres i terminy przekazywania informacji będą ustalane drogą mailową
w trakcie realizacji operacji,
-  do przeprowadzenia ewaluacji operacji (jeśli dotyczy).

4.    Termin składania wniosków: 4 grudnia 2015 roku

Dniem złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do jednostki regionalnej. Wnioski nadane na poczcie lub kurierem w powyższym terminie, które wpłyną po 4 grudnia 2015 r. nie będą brały udziału
w konkursie.
5.    Miejsce składania wniosków - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich (jednostka regionalna KSOW), ul. Wielicka 72B, 31-552 Kraków, parter, Dziennik Podawczy, w godz. 8.00 – 16.00.
Wnioski należy składać na formularzu wniosku załączonym do ogłoszenia wraz załącznikami i wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych.
6.    Dokumenty do pobrania:

•    Formularz wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

•    Załącznik nr 1 do wniosku - Zestawienie finansowo – rzeczowe operacji,
•    Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy jedynie osób fizycznych),
•    Załącznik nr 4 do wniosku – Oświadczenie o posiadaniu zgody na przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu (jeśli dotyczy),

•    Instrukcja wypełnienia formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ,
•    Kryteria oceny wniosku,
•    Wzór umowy partnerskiej,

•    Plan Działania KSOW na lata 2014-2020.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 12 63 03 395, 12 299 0 670 w godz. 9.00 – 15.00 lub wysyłając zapytania na adres e-mail: ksow@malopolska.mw.gov.plPortale regionalne
mapa

Współpraca Z KSOW

Czy chcesz podjąć współpracę z KSOW w Małopolsce?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009